لیست آزمون های فعال


ردیف عنوان گروه مدت زمان آزمون نمره منفی کارنامه تعداد دفعات شرکت در آزمون قیمت امکانات
1 reading test تعیین سطح

20  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت
2 مشاوره و ارزیابی صرفا مهارت گفتار (بصورت مصاحبه ای با تعیین وقت قبلی) تعیین سطح

20  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت
3 ارزیابی سطح میانی / B1 تعیین سطح

30  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت
4 ارزیابی سطح پیش میانی / A2 تعیین سطح

30  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت
5 ارزیابی سطح مقدماتی / A1 تعیین سطح

30  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت
6 ارزیابی صرفا مهارت نوشتار تعیین سطح

10  دقیقه

ندارد

نشان داده شود

100  بار

رایگان ورود به سایت